Pište Povídky (povídky)
Pøihlášení
Nick:
Heslo:
Trvalé pøihlášení

Registrace Zapomenuté heslo

Chcete se stát svìtovì uznávaným spisovatelem/spisovatelkou nebo Vás psaní prostì „jen baví“? Zaènìte na Pište-povídky.cz!

Vítá Vás portál Pište Povídky

Portál Pište-povídky.cz je prostorem neomezených literárních možností. Jsme tu proto, abychom dali prostor všem - amatérským tvùrcùm, které psaní pøedevším baví a naplòuje, ale také talentovaným autorùm, kteøí by rádi realizovali své vysnìné cíle.

Není lepší místo pro Vaše povídky

Nabízíme Vám jedineènou možnost, jak pøedstavit svou literární tvorbu ostatním a získat tak bezprostøední reflexi na kvalitu Vašeho díla. Zaujmout však mùžete také zástupce nakladatelství a periodik, kteøí portál Pište-povídky.cz také navštìvují a kdykoliv Vás tak mohou oslovit s konkrétní nabídkou na spolupráci…

Pište povídky a bavte se :-)

Vkládejte díla, komentujte, hodnote, diskutujte, soutìžte… Staòte se souèástí komunity lidí, autorù, které psaní opravdu baví…

VᚠPište-povídky Tým

Tématické dny 2018, Den Drabble 104

30.11.2018
Krásné Tématické dny všem

Chybí inspirace, múza si vzala pøed svátky volno? Ale ne!
V nabídce Tématických dnù jsou príma témata, tak proè nezkusit napsat nìjakou skvìlou story? Dnes je 30. listopadu, není náhodou tematický den? Kalendáø praví Den bez penìz! To je pøed Vánoci symbolické téma, to se bude psát samo! Poøád nic? Tak snad poèkejte na 11. prosince, Den nejlepších pøátel bude stát za to.


Den Drabble 104

V sobotu 7. 11. 2009 se zaèaly psát dìjiny Dne Drabble. Pár minut pøed osmou desítky z vás usedli k poèítaèùm, aby vložili své pracnì vydumané a vypsané výtvory na 100 slov u pøíležitosti prvního Dne Drabble! Odbyla dvacátá a v kategorii Povídky - > Drabble zaèala vesele pøiskakovat vaše velkolepá stodíla!


Tato úžasná literární tradice, která tu díky Vám všem poøád je, slaví devátou sezónu a vstupuje do jubilejní desáté! MigiNack celý maraton odstartoval, štafetu pøevzal JPE a Homo Sapiens Tupiens a nyní Pavlis, který tuhle literární stovku bìží už skoro dva roky, dìkujeme! Kdo po nìm pøevezme symbolické žezlo a rozletí se sprintem vstøíc jubileu? Pavlis hledá svého nástupce, do nového roku s novým Drabble králem! No staèí, když to bude fajn správce. :- )Buïte šastní i veselí a taky zdrávi.