Pište Povídky (povídky)
Pøihlášení
Nick:
Heslo:
Trvalé pøihlášení

Registrace Zapomenuté heslo

Chcete se stát svìtovì uznávaným spisovatelem/spisovatelkou nebo Vás psaní prostì „jen baví“? Zaènìte na Pište-povídky.cz!

Vítá Vás portál Pište Povídky

Portál Pište-povídky.cz je prostorem neomezených literárních možností. Jsme tu proto, abychom dali prostor všem - amatérským tvùrcùm, které psaní pøedevším baví a naplòuje, ale také talentovaným autorùm, kteøí by rádi realizovali své vysnìné cíle.

Není lepší místo pro Vaše povídky

Nabízíme Vám jedineènou možnost, jak pøedstavit svou literární tvorbu ostatním a získat tak bezprostøední reflexi na kvalitu Vašeho díla. Zaujmout však mùžete také zástupce nakladatelství a periodik, kteøí portál Pište-povídky.cz také navštìvují a kdykoliv Vás tak mohou oslovit s konkrétní nabídkou na spolupráci…

Pište povídky a bavte se :-)

Vkládejte díla, komentujte, hodnote, diskutujte, soutìžte… Staòte se souèástí komunity lidí, autorù, které psaní opravdu baví…

VᚠPište-povídky Tým

Aktualizovaná Pravidla Pište-povídky.cz a Zásady registrace i ochrany osobních údajù

24.05.2018

V souvislosti s naøízením platným od 25.5.2018 jsme pro vás aktualizovali Pravidla Pište-povídky.cz a Zásady registrace i ochrany osobních údajù, které èekají na vaše odsouhlasení. Využijte této pøíležitosti a zrevidujte své profily tak, abyste opravdu zobrazovali jen ty informace, které opravdu chcete, aby vidìli i ostatní. Máte to ve svých rukou.

Uživatelé pod 16 let by navíc mìli mít souhlas rodièù (zákonných zástupcù).