// //
Pište Povídky (povídky)
Pøihlášení
Nick:
Heslo:
Trvalé pøihlášení

Registrace Zapomenuté heslo

Chcete se stát svìtovì uznávaným spisovatelem/spisovatelkou nebo Vás psaní prostì „jen baví“? Zaènìte na Pište-povídky.cz!

Vítá Vás portál Pište Povídky

Portál Pište-povídky.cz je prostorem neomezených literárních možností. Jsme tu proto, abychom dali prostor všem - amatérským tvùrcùm, které psaní pøedevším baví a naplòuje, ale také talentovaným autorùm, kteøí by rádi realizovali své vysnìné cíle.

Není lepší místo pro Vaše povídky

Nabízíme Vám jedineènou možnost, jak pøedstavit svou literární tvorbu ostatním a získat tak bezprostøední reflexi na kvalitu Vašeho díla. Zaujmout však mùžete také zástupce nakladatelství a periodik, kteøí portál Pište-povídky.cz také navštìvují a kdykoliv Vás tak mohou oslovit s konkrétní nabídkou na spolupráci…

Pište povídky a bavte se :-)

Vkládejte díla, komentujte, hodnote, diskutujte, soutìžte… Staòte se souèástí komunity lidí, autorù, které psaní opravdu baví…

VᚠPište-povídky Tým

Poetry Battle o poslední finálové místo ve finále o vydání básnické sbírky se koná v Music City Point

6.11.2017


Chcete být u toho? Doražte v úterý 14. listopadu od 19 do Music City Point a bavte se poezií.

Událost Poetry Battle na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1490309611064372/
Srdeènì zveme básníky všech generací, kteøí poezii cítí, píší a žijí, aby pøišli potìšit i ostatní svými verši na jedineènou akci svého druhu Poetry Battle a v duchu fair play se jednoduše bavili poezií.
Poslední semifinálové kolo Poetry Battle se koná opìt ve skvìlém prostoru Music City Point (Oceláøká 937/39 – 1.patro) v úterý 14. listopadu od 19 hodin. Finále všech kol probìhne v Mìstské knihovnì a vítìzi bude Mìstskou knihovnou vydána básnická sbírka.

Je nám ctí a radostí, že z pøedchozích semifinálových kol Poetry Battle postoupila a v prosincovém finále se tak pøedstaví naše Reva.