NarodClub.NET » Ìóçûêà » Other Music
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
LW Recordings - Uplifting Trance Sessions Vol. 13 (2019) FLAC
LW Recordings - Uplifting Trance Sessions Vol. 13 (2019) FLAC

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: LW Recordings - Uplifting Trance Sessions Vol. 13 (2019) FLAC
Æàíð: House, Tech House, Deep House
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 25
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:59:35
Ôîðìàò: FLAC
Êà÷åñòâî: Lossless
Ðàçìåð: 1300 MB


Beatport Music Releases Pack 867 (2019)
Beatport Music Releases Pack 867 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 867 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 35 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 14:43:25
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 2170 MB


New Age Relaxation, No. 32 (2019)
New Age Relaxation, No. 32 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: New Age Relaxation, No. 32 (2019)
Æàíð: Ambient, Drone, Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:09:04
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 161 MB


New Age Relaxation, No. 31 (2019)
New Age Relaxation, No. 31 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: New Age Relaxation, No. 31 (2019)
Æàíð: Ambient, Drone, Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:05:06
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 152 MB


Chilling Easter Lounge (2019)
Chilling Easter Lounge (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Chilling Easter Lounge (2019)
Æàíð: Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 24
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:01:33
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 285 MB


Beatport Music Releases Pack 866 (2019)
Beatport Music Releases Pack 866 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 866 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 22 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:02:25
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 972 MB


Beatport Music Releases Pack 865 (2019)
Beatport Music Releases Pack 865 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 865 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 30 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:02:25
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 985 MB


Beatport Music Releases Pack 864 (2019)
Beatport Music Releases Pack 864 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 864 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 12 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:25:15
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 1020 MB


Beatport Music Releases Pack 863 (2019)
Beatport Music Releases Pack 863 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 863 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 16 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:11:14
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 970 MB


Beatport Music Releases Pack 862 (2019)
Beatport Music Releases Pack 862 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 862 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 23 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:21:34
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 994 MB


Beatport Music Releases Pack 861 (2019)
Beatport Music Releases Pack 861 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 861 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 21 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:01:30
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 990 MB


Beatport Music Releases Pack 860 (2019)
Beatport Music Releases Pack 860 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 860 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 32 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 17:46:30
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 2400 MB


Beatport Music Releases Pack 859 (2019)
Beatport Music Releases Pack 859 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 859 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 44 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 19:42:00
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 2660 MB


Beatport Music Releases Pack 858 (2019)
Beatport Music Releases Pack 858 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 858 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 58 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 18:55:39
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 2530 MB


Beatport Music Releases Pack 857 (2019)
Beatport Music Releases Pack 857 (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 857 (2019)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 37 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 48:45:25
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 6780 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…