NarodClub.NET » Ìóçûêà » Other Music
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
Beatport Music Releases Pack 567 (2018)
Beatport Music Releases Pack 567 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 567 (2018)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 28 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:18:48
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 1000 MB


Beatport Music Releases Pack 566 (2018)
Beatport Music Releases Pack 566 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 566 (2018)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 16:18:42
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 2310 MB


Sunset Criminals Vol 6 (25 Smooth Laidback Tunes) (2018)
Sunset Criminals Vol 6 (25 Smooth Laidback Tunes) (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Sunset Criminals Vol 6 (25 Smooth Laidback Tunes) (2018)
Æàíð: Ambient, Drone, Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 25
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 122:12
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 280 MB


Tha Spyryt - Noble Noise (2018)
Tha Spyryt - Noble Noise (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Tha Spyryt - Noble Noise (2018)
Æàíð: Ambient, Drone, Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 11
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 37:21
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 90 MB


Maiwald - Champagne Breakfast (2018)
Maiwald - Champagne Breakfast (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Maiwald - Champagne Breakfast (2018)
Æàíð: House, Tech House, Deep House, Electronic, Progressive, Dance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 07
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 38:11
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 89 MB


Kevin & The Drones - Drones (2018)
Kevin & The Drones - Drones (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Kevin & The Drones - Drones (2018)
Æàíð: Experimental, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 58:32
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 136 MB


Electric Drinking Water - Enjoy Radiation (2018)
Electric Drinking Water - Enjoy Radiation (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Electric Drinking Water - Enjoy Radiation (2018)
Æàíð: Experimental, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 54:39
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 128 MB


Dmitry Isaev - Flying In Space 2 (2018)
Dmitry Isaev - Flying In Space 2 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Dmitry Isaev - Flying In Space 2 (2018)
Æàíð: Ambient, Drone, Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:07:30
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 156 MB


Big Tune Paradise - The Dub Lounge Selection, Vol. 1 (2018)
Big Tune Paradise - The Dub Lounge Selection, Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Big Tune Paradise - The Dub Lounge Selection, Vol. 1 (2018)
Æàíð: Ambient, Drone, Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 37
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 03:03:11
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 424 MB


District 13 - Life in Chains (2018)
District 13 - Life in Chains (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: District 13 - Life in Chains (2018)
Æàíð: Coldwave, Synth
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 12
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 58:25
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 137 MB


Digilio EDM - Es Pujols Deep House (2018)
Digilio EDM - Es Pujols Deep House (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Digilio EDM - Es Pujols Deep House (2018)
Æàíð: Experimental, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:45:58
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 245 MB


Bad Ghost Stories - Ameila (2018)
Bad Ghost Stories - Ameila (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Bad Ghost Stories - Ameila (2018)
Æàíð: Experimental, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 19
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 54:00
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 125 MB


Arem - Home (2018)
Arem - Home (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Arem - Home (2018)
Æàíð: Ambient, Drone, Chillout, Lounge, Downtempo, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 16
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 41:19
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 96 MB


Androszon - norma jack (2018)
Androszon - norma jack (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Androszon - norma jack (2018)
Æàíð: Experimental, Electronic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 07
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 11:58
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 29 MB


Beatport Music Releases Pack 565 (2018)
Beatport Music Releases Pack 565 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Beatport Music Releases Pack 565 (2018)
Æàíð: Dance, Pop, Electronic, Club
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20 Scene Releases
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 13:18:42
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 1370 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…