NarodClub.NET » Ìóçûêà » House / Trance
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
Trance Rave, Vol. 1 (2018)
Trance Rave, Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Trance Rave, Vol. 1 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 15
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 102:49
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 231 MB


M.i.k.e. Push - Together We Rule The World (2018)
M.i.k.e. Push - Together We Rule The World (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: M.i.k.e. Push - Together We Rule The World (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 39
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 167:49
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 350 MB


dj karl k-otik - Chaos in the Stratosphere 184 (2018-09-13)
dj karl k-otik - Chaos in the Stratosphere 184 (2018-09-13)

Èñïîëíèòåëü:dj karl k-otik
Íàçâàíèå: dj karl k-otik - Chaos in the Stratosphere 184 (2018-09-13)
Æàíð: Trance, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 120 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 192kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 164 MB


Armin van Buuren - A State Of Trance ASOT 882 (2018-09-20)
Armin van Buuren - A State Of Trance ASOT 882 (2018-09-20)

Èñïîëíèòåëü:Armin van Buuren
Íàçâàíèå: Armin van Buuren - A State Of Trance ASOT 882 (2018-09-20)
Æàíð: Electronic, Big Room, Electro, House, Progressive, Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 120 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320 kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 278 MB


Trancespotting, Vol. 6 (2018)
Trancespotting, Vol. 6 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Trancespotting, Vol. 6 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 40
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 167:49
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 361 MB


Sun & Set, Corti Organ - HeavensGate 633 (2018-09-13)
Sun & Set, Corti Organ - HeavensGate 633 (2018-09-13)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Sun & Set, Corti Organ - HeavensGate 633 (2018-09-13)
Æàíð: Trance, House, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 120 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 192kbps
Ðàçìåð: 164 MB


Markus Schulz & Astrosphere - Global DJ Broadcast (2018-09-20)
Markus Schulz & Astrosphere - Global DJ Broadcast (2018-09-20)

Èñïîëíèòåëü:Markus Schulz
Íàçâàíèå: Markus Schulz & Astrosphere - Global DJ Broadcast (2018-09-20)
Æàíð: Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 120 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 274


Trance Maschine, Vol. 6 (2018)
Trance Maschine, Vol. 6 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Trance Maschine, Vol. 6 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 40
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 169:41
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 344 MB


Ferry Corsten Presents Corsten's Countdown September 2018 (2018)
Ferry Corsten Presents Corsten's Countdown September 2018 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Ferry Corsten Presents Corsten's Countdown September 2018 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:01:00
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 139 MB


Markus Schulz - Global DJ Broadcast: Top 20 September 2018 (2018)
Markus Schulz - Global DJ Broadcast: Top 20 September 2018 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Markus Schulz - Global DJ Broadcast: Top 20 September 2018 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 21
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:19:34
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 319 MB


Daniel Skyver, RAM - Grotesque Reworked & Remixed 2 (2018)
Daniel Skyver, RAM - Grotesque Reworked & Remixed 2 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Daniel Skyver, RAM - Grotesque Reworked & Remixed 2 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 32
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 05:16:41
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 760 MB


Aly & Fila - Future Sound of Egypt 566 (2018-09-19)
Aly & Fila - Future Sound of Egypt 566 (2018-09-19)

Èñïîëíèòåëü:Aly & Fila
Íàçâàíèå: Aly & Fila - Future Sound of Egypt 566 (2018-09-19)
Æàíð: Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 120 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 274 MB


Simon Patterson - Open Up 219 (2018-09-19)
Simon Patterson - Open Up 219 (2018-09-19)

Èñïîëíèòåëü:Simon Patterson
Íàçâàíèå: Simon Patterson - Open Up 219 (2018-09-19)
Æàíð: Trance, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 120 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 274 MB


Andrew Rayel - Find Your Harmony Radioshow 122 (2018-09-19)
Andrew Rayel - Find Your Harmony Radioshow 122 (2018-09-19)

Èñïîëíèòåëü:Andrew Rayel
Íàçâàíèå: Andrew Rayel - Find Your Harmony Radioshow 122 (2018-09-19)
Æàíð: Trance, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 60 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 136 MB


Ronski Speed - True to Trance September 2018 mix (2018-09-19)
Ronski Speed - True to Trance September 2018 mix (2018-09-19)

Èñïîëíèòåëü:Ronski Speed
Íàçâàíèå: Ronski Speed - True to Trance September 2018 mix (2018-09-19)
Æàíð: Trance, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 60 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 137 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…