NarodClub.NET » Ìóçûêà » House / Trance
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
Holbrook & SkyKeeper - Immortal Radio 027 (2018-11-12)
Holbrook & SkyKeeper - Immortal Radio 027 (2018-11-12)

Èñïîëíèòåëü:Holbrook & SkyKeeper
Íàçâàíèå: Holbrook & SkyKeeper - Immortal Radio 027 (2018-11-12)
Æàíð: Radioshow, Trance, Progressive, Techno, House
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 60 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 136 MB


Fresh Trance Releases 101 (2018)
Fresh Trance Releases 101 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Fresh Trance Releases 101 (2018)
Æàíð: Trance, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 106
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 10:34:10
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 1470 MB


Heaven Scent (2018)
Heaven Scent (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Heaven Scent (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 08
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 44:44
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 104 MB


Sonar Bliss - SONAR BLISS (2018)
Sonar Bliss - SONAR BLISS (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Sonar Bliss - SONAR BLISS (2018)
Æàíð: Progressive, Psychedelic, Goa, Psy, Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 08
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 45:07
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 106 MB


Monkee - Psychotic dancelounge (2018)
Monkee - Psychotic dancelounge (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Monkee - Psychotic dancelounge (2018)
Æàíð: Progressive, Psychedelic, Goa, Psy, Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 09
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:06:24
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 154 MB


Gambit - Collateral Beauty (2018)
Gambit - Collateral Beauty (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Gambit - Collateral Beauty (2018)
Æàíð: Progressive, Psychedelic, Goa, Psy, Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:18:08
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 182 MB


Paul Oakenfold - Planet Perfecto 419 (2018-11-11)
Paul Oakenfold - Planet Perfecto 419 (2018-11-11)

Èñïîëíèòåëü:Paul Oakenfold
Íàçâàíèå: Paul Oakenfold - Planet Perfecto 419 (2018-11-11)
Æàíð: Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 114 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 265 MB


Bio Babas - Lets Cut The Crap Shall We (2018)
Bio Babas - Lets Cut The Crap Shall We (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Bio Babas - Lets Cut The Crap Shall We (2018)
Æàíð: Psychedelic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 07
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:16:15
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 178 MB


Part Of The Dream-Compiled By Liquid Soul) (2018)
Part Of The Dream-Compiled By Liquid Soul) (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Part Of The Dream-Compiled By Liquid Soul) (2018)
Æàíð: Psychedelic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 07
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:16:15
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 178 MB


Alexander Popov - Interplay Radioshow 217 (2018-11-11)
Alexander Popov - Interplay Radioshow 217 (2018-11-11)

Èñïîëíèòåëü:Alexander Popov
Íàçâàíèå: Alexander Popov - Interplay Radioshow 217 (2018-11-11)
Æàíð: Trance, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 60 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 137 MB


Oliver Smith - Anjunabeats Worldwide 600 (2018-11-11)
Oliver Smith - Anjunabeats Worldwide 600 (2018-11-11)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Oliver Smith - Anjunabeats Worldwide 600 (2018-11-11)
Æàíð: Trance, Progressive, Uplifting Trance
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 01 (no *.cue)
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 120 Min
Ôîðìàò: mp3, mixed
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 274 MB


Pure Trance 7: Mixed by Kristina Sky, Solarstone & Lostly (2018) Flac
Pure Trance 7: Mixed by Kristina Sky, Solarstone & Lostly (2018) Flac

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Pure Trance 7: Mixed by Kristina Sky, Solarstone & Lostly (2018) Flac
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 53
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 07:05:11
Ôîðìàò: FLAC
Êà÷åñòâî: LOSSLESS
Ðàçìåð: 3050 MB


The Dark Side of Trance, Day of the Dead, Vol. 5 (2018)
The Dark Side of Trance, Day of the Dead, Vol. 5 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: The Dark Side of Trance, Day of the Dead, Vol. 5 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 15
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:48:29
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 250MB


Part Of The Dream-Compiled By Liquid Soul) (2018)
Part Of The Dream-Compiled By Liquid Soul) (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Part Of The Dream-Compiled By Liquid Soul) (2018)
Æàíð: Psychedelic
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 11
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 82:07
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 188 MB


Redux Presents : The Uplifting Selection, Vol. 4: 2018 (2018)
Redux Presents : The Uplifting Selection, Vol. 4: 2018 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Redux Presents : The Uplifting Selection, Vol. 4: 2018 (2018)
Æàíð: Electronic, Trance, Progressive
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:09:58
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 162 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…