NarodClub.NET » Ìóçûêà » Jazz
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
Doctor Jazz's Universal Remedy - Best Of (2018)
Doctor Jazz's Universal Remedy - Best Of (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Doctor Jazz's Universal Remedy - Best Of (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 17
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:29:18
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 205 MB


Clemens Orth Trio - In Dulci Jubilo (2018)
Clemens Orth Trio - In Dulci Jubilo (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Clemens Orth Trio - In Dulci Jubilo (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 09
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 45:20
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 106 MB


Soul Suite Urban Lounge Essentials (2018)
Soul Suite Urban Lounge Essentials (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Soul Suite Urban Lounge Essentials (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:29:45
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 207 MB


Werner Muller Orchestra - Jazz Mutations (2018)
Werner Muller Orchestra - Jazz Mutations (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Werner Muller Orchestra - Jazz Mutations (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 08
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 48:53
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 113 MB


Al Joshua - Out of the Blue (2018)
Al Joshua - Out of the Blue (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Al Joshua - Out of the Blue (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 12
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:19:05
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 186 MB


Organ Runner - Golden Jazz Hands (2018)
Organ Runner - Golden Jazz Hands (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Organ Runner - Golden Jazz Hands (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 37:39
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 90 MB


The Lounge Chair, Vol. 1 (2018)
The Lounge Chair, Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: The Lounge Chair, Vol. 1 (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 15
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:12:10
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 167 MB


Mary's Jazzlounge Various Artists, Vol. 6 - Presente (2018)
Mary's Jazzlounge Various Artists, Vol. 6 - Presente (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Mary's Jazzlounge Various Artists, Vol. 6 - Presente (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 21
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:43:19
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 239 MB


Allo Love: Vol. 7 (2018)
Allo Love: Vol. 7 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Allo Love: Vol. 7 (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 13
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 51:37
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 120 MB


Ceri Evans Sextet - Hidden Treasure (2018)
Ceri Evans Sextet - Hidden Treasure (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Ceri Evans Sextet - Hidden Treasure (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 09
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:05:24
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 151 MB


Jeff Lorber Fusion - Impact (2018)
Jeff Lorber Fusion - Impact (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Jeff Lorber Fusion - Impact (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 46:08
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 107 MB


Xavier Davis - Rise Up Detroit (2018)
Xavier Davis - Rise Up Detroit (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Xavier Davis - Rise Up Detroit (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 11
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 47:14
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 111 MB


Al Di Meola - Elegant Gypsy & More (Live) (2018)
Al Di Meola - Elegant Gypsy & More (Live) (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Al Di Meola - Elegant Gypsy & More (Live) (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:04:10
Ôîðìàò: mp3
Êà÷åñòâî: 320 kbps
Ðàçìåð: 148 MB


Francesco Digilio - Late Night Smooth Jazz (2018)
Francesco Digilio - Late Night Smooth Jazz (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Francesco Digilio - Late Night Smooth Jazz (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 20
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 89:39
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 209 MB


Francesco Digilio - A Glass Of Wine (2018)
Francesco Digilio - A Glass Of Wine (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Francesco Digilio - A Glass Of Wine (2018)
Æàíð: Jazz
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 19
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 88:34
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps | 44.1 kHz | Stereo
Ðàçìåð: 191 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…