NarodClub.NET » Ìóçûêà » Drum & Bass
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
Unsung Heroes 12 (2018)
Unsung Heroes 12 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Unsung Heroes 12 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 29
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:35:05
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 366 MB


5 Years Of Addictive Behaviour (2018)
5 Years Of Addictive Behaviour (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: 5 Years Of Addictive Behaviour (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 37
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:59:09
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 452 MB


RAM Drum & Bass Annual 2019 (2018)
RAM Drum & Bass Annual 2019 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: RAM Drum & Bass Annual 2019 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 60
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 05:12:09
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 650 MB


Funk n' Beats, Vol. 6 (Curated by Smoove) (2018)
Funk n' Beats, Vol. 6 (Curated by Smoove) (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Funk n' Beats, Vol. 6 (Curated by Smoove) (2018)
Æàíð: Breakbeat
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 21
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:18:42
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 322 MB


Izonautic - The Best Of 2018, Vol. 1 (2018)
Izonautic - The Best Of 2018, Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Izonautic - The Best Of 2018, Vol. 1 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 21
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 3:21:25
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 465 MB


Drum & Bass Anthology: 2019 (2018)
Drum & Bass Anthology: 2019 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Drum & Bass Anthology: 2019 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 33
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 2:46:35
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 386 MB


10 Years of Audioporn Records LP (2018)
10 Years of Audioporn Records LP (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: 10 Years of Audioporn Records LP (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 33
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 2:43:00
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 378 MB


2018 Kaleidoscope Music Year End Sale (2018)
2018 Kaleidoscope Music Year End Sale (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: 2018 Kaleidoscope Music Year End Sale (2018)
Æàíð: Breakbeat
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 35
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:24:38
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 335 MB


Music Is Your Life Dnb, Vol. 11 (2018)
Music Is Your Life Dnb, Vol. 11 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Music Is Your Life Dnb, Vol. 11 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 45:16
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 105 MB


Spyke - Drum & Bass Territory (2018)
Spyke - Drum & Bass Territory (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Spyke - Drum & Bass Territory (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 43:37
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 102 MB


R2M - Bass Junkies, Vol. 3 Your World Is In Our Hands (2018)
R2M - Bass Junkies, Vol. 3 Your World Is In Our Hands (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: R2M - Bass Junkies, Vol. 3 Your World Is In Our Hands (2018)
Æàíð: Breakbeat
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 06
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 20:12
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 49 MB


Clubbers Culture: Masters Of Drum & Bass (2018)
Clubbers Culture: Masters Of Drum & Bass (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Clubbers Culture: Masters Of Drum & Bass (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 55:29
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 128 MB


The Dubolution, Drum & Breakbeat, Vol. 1 (2018)
The Dubolution, Drum & Breakbeat, Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: The Dubolution, Drum & Breakbeat, Vol. 1 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 35
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 03:04:56
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 428 MB


Chronicles: Presented By Jumpin Jack Frost (2018)
Chronicles: Presented By Jumpin Jack Frost (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Chronicles: Presented By Jumpin Jack Frost (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 23
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 3:00:14
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 414 MB


Breakbeat Music, Vol. 1 (2018)
Breakbeat Music, Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Breakbeat Music, Vol. 1 (2018)
Æàíð: Breakbeat
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 41:34
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 96 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…