NarodClub.NET » Ìóçûêà » Drum & Bass
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
Addicted To Drum & Bass Vol. 1 : RMS (2018)
Addicted To Drum & Bass Vol. 1 : RMS (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Addicted To Drum & Bass Vol. 1 : RMS (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 41
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 04:23:15
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 598 MB


Welcome to the Jungle (Drum & Bass X Jungle) (2018)
Welcome to the Jungle (Drum & Bass X Jungle) (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Welcome to the Jungle (Drum & Bass X Jungle) (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 55
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 06:09:15
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 854 MB


Chill Out Zone (2018)
Chill Out Zone (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Chill Out Zone (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 31
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 04:16:42
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 590 MB


Dream Cycle Vol. 2 (2018)
Dream Cycle Vol. 2 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Dream Cycle Vol. 2 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 25
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:14:36
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 310 MB


Inmates Vol. 1 (2018)
Inmates Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Inmates Vol. 1 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 15
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:23:42
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 193 MB


Holotype Vinyl Series Vol. 1 (2018)
Holotype Vinyl Series Vol. 1 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Holotype Vinyl Series Vol. 1 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 15
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:31:19
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 210 MB


Low Down Deep 100 (2018)
Low Down Deep 100 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Low Down Deep 100 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 13
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 57:30
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 134 MB


Liquid Drum & Bass Essentials, Vol. 10 (2018)
Liquid Drum & Bass Essentials, Vol. 10 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Liquid Drum & Bass Essentials, Vol. 10 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 25
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:22:32
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 329 MB


Fresh Batch LP (2018)
Fresh Batch LP (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Fresh Batch LP (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 17
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:16:23
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 177 MB


TheBeats 13 (2018)
TheBeats 13 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: TheBeats 13 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 17
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:34:21
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 218 MB


Sublime Bass, Vol. 13 (2018)
Sublime Bass, Vol. 13 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Sublime Bass, Vol. 13 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 25
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:57:45
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 272 MB


Music Is Your Life, Vol. 51 (2018)
Music Is Your Life, Vol. 51 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Music Is Your Life, Vol. 51 (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 34:01
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 79 MB


Digital 101 And 3Flow Recordings Present: Consolidation Vol. I (2018)
Digital 101 And 3Flow Recordings Present: Consolidation Vol. I (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Digital 101 And 3Flow Recordings Present: Consolidation Vol. I (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 70
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 256:42
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 727 MB


Sublime Breaks & Beats, Vol. 12 (2018)
Sublime Breaks & Beats, Vol. 12 (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Sublime Breaks & Beats, Vol. 12 (2018)
Æàíð: Breakbeat
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 25
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:47:02
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 247 MB


Clubbers Culture Drum & Bass Essentials (2018)
Clubbers Culture Drum & Bass Essentials (2018)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Clubbers Culture Drum & Bass Essentials (2018)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2018
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 56:42
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 131 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…