NarodClub.NET » Ìóçûêà » Drum & Bass
 
Ñòàòèñòèêà
Ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé
 
Ðåêëàìà
 

 
Ïîïóëÿðíîå
   
CFCF - Liquid Colours (2019)
CFCF - Liquid Colours (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: CFCF - Liquid Colours (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 15
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 41:56
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 98 MB


Billain - Nomad's Revenge (2019)
Billain - Nomad's Revenge (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Billain - Nomad's Revenge (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 13
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:29:56
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 208 MB


Malinoviy John - Lawnmower LP (2019)
Malinoviy John - Lawnmower LP (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Malinoviy John - Lawnmower LP (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 37:56
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 89 MB


KARMZ - On The Run From Society (2019)
KARMZ - On The Run From Society (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: KARMZ - On The Run From Society (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 11
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 48:21
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 113 MB


Amezquita - 1000 Year Illusion (2019)
Amezquita - 1000 Year Illusion (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Amezquita - 1000 Year Illusion (2019)
Æàíð: Breakbeat
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 05
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 35:35
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 82 MB


Drumroom - Tough Bass (2019)
Drumroom - Tough Bass (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Drumroom - Tough Bass (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 45:16
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 106 MB


Supreme Music - Out Of Brain (2019)
Supreme Music - Out Of Brain (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Supreme Music - Out Of Brain (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 50:59
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 119 MB


House Freedom - Music Sort (2019)
House Freedom - Music Sort (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: House Freedom - Music Sort (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 24
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 02:40:52
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 370 MB


Grand Dark Audio - Gremlin (2019)
Grand Dark Audio - Gremlin (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Grand Dark Audio - Gremlin (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 10
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 43:48
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 102 MB


Leyi Bass - Revolution (2019)
Leyi Bass - Revolution (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Leyi Bass - Revolution (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 12
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 51:25
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 119 MB


Serial Killz - Body Movin' (2019)
Serial Killz - Body Movin' (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Serial Killz - Body Movin' (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 15
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 01:12:22
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 169 MB


Voodrop - Dusk (2019)
Voodrop - Dusk (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Voodrop - Dusk (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 03
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 12:45
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 31 MB


Tenhou - Takeover (2019)
Tenhou - Takeover (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Tenhou - Takeover (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 03
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 13:45
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 31 MB


Sonic Art - New Orleans Freedom (2019)
Sonic Art - New Orleans Freedom (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Sonic Art - New Orleans Freedom (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 02
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 10:09
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 24 MB


Primate - Fighter (2019)
Primate - Fighter (2019)

Èñïîëíèòåëü:VA
Íàçâàíèå: Primate - Fighter (2019)
Æàíð: Drum & Bass
Ãîä âûïóñêà: 2019
Êîëè÷åñòâî òðåêîâ: 04
Âðåìÿ çâó÷àíèÿ: 16:49
Ôîðìàò: MP3
Êà÷åñòâî: 320kbps
Ðàçìåð: 40 MB 
Èíòåðåñíîå â ñåòè
 
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå
   
Äðóçüÿ NarodClub.Net
 
 

×òî áû íè ãîâîðèëè, à ïîèñêè ãàðìîíèè ó íîðìàëüíûõ ëþäåé çàêàí÷èâàþòñÿ ïîèñêîì õîðîøåé ìóçûêè, â êîòîðîé ýòà ñàìàÿ ãàðìîíèÿ è ïðèñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì íåâàæíî, ÷òî Âû ñëóøàåòå, ëåãåíäàðíóþ «Ìåòàëëèêó» èëè «ñóðîâûé ðýï», âñå ýòî ìîæíî ñêà÷àòü c narod.ru. Åñëè äëÿ Âàøèõ óøåé íåò íè÷åãî ìèëåå «Êðàñíîé ïëåñåíè» èëè ðàííåãî òâîð÷åñòâà Linkin Park, òàêæå ìèëîñòè ïðîñèì íà ôàéëîîáìåííèê narod.ru – ñêà÷èâàéòå è ñëóøàéòå.
Óäîáíàÿ øòóêà, íà ñàìîì äåëå – ïîïðîáóé âîò òàê ñðàçó íàéòè ïðèëè÷íóþ ìóçûêó áåç ñìñ è ðåãèñòðàöèè, ê ïðèìåðó, 20-ëåòíåé äàâíîñòè. Êóäà íè òêíèñü, âåçäå ïóñòèë ñâîè êîðíè áèëëèíã – sms ïîäàâàé ñíà÷àëà, ïîòîì ñêà÷èâàé. È íå ôàêò, ÷òî ññûëêà íå îêàæåòñÿ áèòîé. À ìû äåíåã ñ èñòèííûõ ëþáèòåëåé ìóçûêè íå ïðîñèì, Âû ïðîñòî ñêà÷èâàåòå ìóçûêó ñ ßíäåêñà. Âûáèðàåòå àëüáîì íà NarodClub, à ïîòîì îòïðàâëÿåòåñü íà narod.
Ìóçûêó, íà íàø âçãëÿä, ìû ñîáðàëè õîðîøóþ è ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé âêóñ. Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ìóçûêó ñ narod.ru ìîæíî íå ðåãèñòðèðóÿñü.  êà÷åñòâå íå ñîìíåâàéòåñü – ìû çàêà÷èâàåì íà ßíäåêñ òîëüêî ïðîâåðåííûå àëüáîìû. Ñêà÷èâàåòñÿ âñå ïðîñòî – æìåòå íà êíîïêó «ñêà÷àòü», ïîïàäàåòå íà narod.ru è ñêà÷èâàéòå ëþáèìûå ìåëîäèè ê ñåáå íà æåñòêèé äèñê. À äàëüøå, êàê ãîâîðèòñÿ, ñèäè è ñëóøàé…