// //
Women's Basketball vs Spalding University (Ky.) - Friday, November 16 - Gameday - Concordia University Chicago Athletics